การจัดการเรียนการสอนอื่นๆ

Summer School 2018การเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก จัดการเรียนภาคฤดูร้อนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรด 12 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เป็นการผสมผสานการเรียนด้านวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม เปิดรับนักเรียนของเอเอสบีและนักเรียนจากต่างโรงเรียน และต่างประเทศ โรงเรียนมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกว่า 10 ปี โดยเน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน มีการจัดทัศนศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแก้ไข ปรับปรุง ผลการเรียน หรือเรียนเพื่อเพิ่มหน่วยกิจ และเรียนภาษาอังกฤษเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนชั้นเรียนปกติ เนื้อหาสาระการเรียนภาคฤดูร้อนเปลี่ยนแปลงทุกปี

เพื่อปรับให้เหมาะสมทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม และด้านการศึกษาศิลปะ