Family Support

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท มีครูแนะแนวการศึกษา เพื่อช่วยนักเรียนเลือกเรียนวิชาที่เหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแนะแนวให้คำแนะนำในเรื่องทักษะการอยู่ร่วมในสังคม นักเรียนที่มีปัญหาเมื่อเปลี่ยนระดับชั้น และนักเรียนที่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อน โดยให้คำแนะนำเป็นส่วนตัว แนะนำเป็นกลุ่ม และแนะนำทั้งครอบครัว นอกจากนี้โรงเรียนมีนักจิตวิทยาคอยให้คำแนะนำ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านร่างกาย และด้านการเรียน

ขอแนะนำให้ปรึกษาบุคลากรส่งเสริมด้านครอบครัว

Meca Fanega

Zack Lowe