ขั้นตอนการรับสมัคร

สามารถส่งใบสมัครเรียนไปที่อีเมลล์ asbgv@asb.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Admissions 

สาขากรีนวัลเลย์:

ติดต่อ มาร์ติน แกรนด์  

เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2312 5660-2 Ext. 231

อีเมล: martin.grand@asb.ac.th

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกเดือนกรกฎาคม และ ธันวาคม เป็นหลัก  และเปิดรับสมัครตลอดปีเป็นบางกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรอกใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์ (Apply online here)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบสูติบัตรของนักเรียน

 • สำเนา  Non-Immigrant “Ed.” วีซ่า สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาผลการเรียน ระเบียนจากโรงเรียนเดิม

 • สำเนาแผนที่บ้าน (กรณีใช้บริการรถ รับ-ส่ง)

 • รูปถ่ายนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายผู้ปกครอง 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายบุคคลที่เป็นผู้มารับนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • ใบรายงานสุขภาพ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 • ใบสมัคร กรณีอยู่หอพัก พร้อมลายเซ็น (เฉพาะสาขากรีนวัลเลย์)

หลังยื่นใบสมัครทางโรงเรียนกำหนดวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน และกำหนดวันสอบกรณีนักเรียนที่ต้องสอบชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม

เกณฑ์อายุแต่ละระดับชั้น

เตรียมอนุบาล 1 (อายุ 2 – 3 ปี)   อายุครบ 2 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

เตรียมอนุบาล 2 (อายุ 3 - 4 ปี)    อายุครบ 3 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 1 (อายุ 4-5 ปี)                อายุครบ 4 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 2 (อายุ 5 – 6 ปี)              อายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

นักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็กสามารถเข้าเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อจบ ส่วนนักเรียนใหม่ต้องอายุครบ 6 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควรหรือมาเข้าเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ส่วนนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนต้องยื่นใบรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม