ทำไมต้องเลือกเรียนที่ ASB

 1. เอเอสบี  ก่อตั้งนานกว่า 30 ปี

 2. เอเอสบี ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรัองมาตรฐานสากลจาก WASC เข้าร่วมเป็นสมาชิก EARCOS และ ISAT

 3. เอเอสบี มี 2 สาขา อาคารเรียนสวยและทันสมัย สะดวกสบาย อุปกรณ์การเรียนครบครัน  มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

 4. เรียนกับครูผู้มีคุณวุฒิ ชาวอเมริกัน แคนาดา และอังกฤษ “ มุ่งมั่นนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกของท่าน”

 5. เอเอสบี มีหลากหลายวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนกว่า 42 สัญชาติ

 6. มีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อยต่อห้องเรียน

 7. เอเอสบี ใช้หลักสูตรของอเมริกา และมีนักเรียนจากหลายประเทศ

 8. เอเอสบี นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

 9. เอเอสบี มีความความเข้มงวดทางด้านวิชาการ โดยเน้นวิชาหลัก วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา

 10. เอเอสบี จัดวิชาเลือกที่หลากหลายสำหรับนักเรียน เช่น วิชาธุรกิจศึกษาด้าน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สถานการณ์โลก การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการพูดในที่สาธารณะ, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, พลศึกษา ดนตรีและการแสดงละคร

 11. เอเอสบีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมประชุมกับ Harvard Model Congress and other United Nations เป็นประจำทุกปี

 12. เอเอสบีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, เป็นนักคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นประชากรที่ดีของโลก

 13. เอเอสบี มีวิชาเรียนระดับเข้มข้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Advanced Placement) วิชาดังกล่าวเป็นสากลและสามารถโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 14. เอเอสบี เน้นพื้นฐานการเรียนที่แน่น และสมดุลย์ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะครบถ้วน

 15. เอเอสบี มีวิชาเรียนระดับเข้มข้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัย มีการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการสอบเพื่อประเมินผล สำหรับการศึกษาต่อในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

 16. เอเอสบี เป็นเจ้าภาพการจัดงานการนิทรรศการศึกษาต่อใน วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย นานาชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ในการเลือกเรียนในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมและผู้ปกครอง

 17. เอเอสบี มีหลากหลายกิจกรรมกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนทุกเพศทุกวัย

 18. เอเอสบี ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมหลังเลิกเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์

 19. เอเอสบี ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษาและพักแรมภายในระหว่างสองสาขา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม

 20. เอเอสบี ได้จัดโปรแกรมเสริมภาษาอังกฤษ ELL เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่พื้นฐานไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

 21. เอเอสบี เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมการกุศลนานาชาติ ได้แก่ งานสุขุมวิทแฟร์ และ บางนา แฟมิลี่แฟร์

 22. เอเอสบี มีหอพักสำหรับนักเรียน เพื่อให้สัมผัสชีวิตในหอพักของโรงเรียนอเมริกันแห่งเดียวในกรุงเทพฯ

 23. นักเรียนที่จบเกรด 12 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ได้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ ศิลปศาสตร์และเภสัชกร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเอเอสบี ได้รับทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ

 24. เอเอสบี สอน อาณาปาณสติ เพื่อให้นักเรียนนำเทคนิคของอาณาปาณสติการมาช่วยในการเรียนและการจดจำ

 25. คำขวัญของเอเอสบีคือ "โรงเรียนของผู้นำ" เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักวิชาการที่มีนวัตกรรมที่เป็นอิสระ, น่าสนใจ, มั่นใจ, มีความคิดสร้างสรรค์, ความรับผิดชอบ, มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์

ลิงค์โบรชัวร์ (กรีนวัลเลย์)

Sukhumvit Brochures  Sukhumvit Leaflet