พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ คุณลักษณะพึงประสงค์ (ESLRs)

พันธกิจของโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก คือ การส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ในชุมชนที่มีความเอื้ออาทร หลากหลายวัฒนธรรม มีความเกี่ยวข้องและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อการสร้างพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ และคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนที่จะเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มุ่งมั่นจัดการศึกษาในระดับสากล และส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการและด้านจิตใจ ให้รู้จักพึ่งตนเอง มีคุณลักษณะและทักษะความเป็นผู้นำ โดยบูรณาการหลักสูตรอเมริกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้นำที่พึ่งพาตนเองได้ โรงเรียนปูพื้นฐานเข้มข้นด้านวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้ เมื่อจบหลักสูตรของโรงเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มีความมุ่งมั่นปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความเอื้ออาทร และมีความเป็นมิตรระหว่างครูและนักเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ กีฬาและการแสดง ส่งผลให้นักเรียนตระหนักและชื่นชม บริบทของโรงเรียนที่ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ

คติประจำโรงเรียนคือ “โรงเรียนแห่งความเป็นผู้นำ” (The School of Leaders)