หลักสูตรปกติและหลักสูตรเข้มข้น (AP)

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (เอเอสบี) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยบูรณาการหลักสูตรอเมริกันให้มีความเป็นนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนเน้นความหลากหลายและความสมดุลย์ทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด และประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

ความเข้มข้นและหลากหลายด้านวิชาการของหลักสูตรอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นวิชาหลักและวิชาเลือกเป็นสิ่งท้าทายนักเรียน วิชาหลักมี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาเลือกมี ธุรกิจศึกษา

การตลาด ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ การแสดง เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

ทุกรายวิชามีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการสอน โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้  มีอินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถเรียนรู้ และค้นคว้าออนไลน์ด้วยตนเอง

นักเรียนที่มีความสามารถสูงสามารถลงเรียนวิชาเข้มข้นกว่าปกติ Advanced Placement (AP) ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถโอนหน่วยกิตการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้