Capstone Program

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ASB และ College Board เปิดโอกาสใหม่สำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นักเรียนที่สอบผ่าน Advanced Placement (AP) อย่างน้อย 5 วิชา สามารถเข้าเรียนในโปรแกรม Capstone และได้รับใบประกาศนียบัตรของ Capstone.

เอเอสบีเข้าร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ 135 โรงเรียน เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดสอนโปรแกรมเข้มข้นได้ ปัจจุบัน เอเอสบี เป็นโรงเรียนเดียวที่ได้รับการพิจารณาให้ใช้โปรแกรมนี้

ทาง Advanced Placement แจ้งนักเรียนว่า “นักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ของ AP Capstone จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาง่ายยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนได้ผ่านการฝึกทักษะให้ประสบความสำเร็จระดับอุดมศึกษาแล้ว

Capstone คือโปรแกรมเรียน 2 ปี โดยเน้นเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน นักเรียนมีส่วนร่วมในการถกข้อโต้แย้งประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง นำเสนอแง่คิดและมุมมองหลากหลาย

ประเด็นในการโต้แย้งแบ่งเป็น 8 มุมมอง คือ มุมมองด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปะ ปรัชญา สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ นักเรียนจะศึกษาประเด็นหลัก  5 หัวข้อให้ตกผลึก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างถ่องแท้

ในกลุ่มสัมมนา นักเรียนจะศึกษาสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นจริงร่วมกัน จากนั้นนักเรียนแต่ละคนต้องมีส่วนแสดงความรู้ที่เรียนมาจากวิชาเรียนระดับสูง (AP) นอกจากนี้นักเรียนแต่ละคนต้องค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับและเขียนอธิบายจำนวน 2,000 คำ ในเดือนพฤษภาคมนักเรียนสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลความสามารถเชิงวิเคราะห์

ในปีที่ 2 นักเรียนจะเขียนวิทยานิพนธ์จำนวน 5,000 คำ และต้องสามารถแก้ต่างผลงานต่อหน้าคณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา

ปีการศึกษา 2016-2017  เอเอสบี จะจัดสัมมนาให้นักเรียนเกรด 10 และเกรด 11 ทั้งสองสาขา ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่่อรับทราบกระบวนการเรียนรู้และแผนการศึกษา วิชาการวิจัยจะเปิดสอนปีการศึกษาหน้า ครูผู้สอนจะเข้าอบรมภาคฤดูร้อนปี 2016