หลักสูตรเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลของโรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อกมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญการสอนระดับปฐมวัยและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน สอนให้นักเรียนรู้จักสังเกตุ ค้นพบ และเจริญเติบโต  ห้องเรียนกว้างขวาง มีสื่อการเรียนการสอนครบ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านวิชาการ สังคม และอารมณ์

ได้จัดการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ มีประสบการณ์เรียนรู้ ค้นคว้า สำรวจ สู่โลกกว้าง เด็กๆได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและอุปกรณืการเรียนครบครัน พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านอารมรณ์

นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล มีอายุระหว่าง 2-4 ปี การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านร่างกาย เพื่อให้เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ครูจะนำนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ สนุกสนาน และเสริมสร้างการเป็นผู้นำในอนาคต

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี 1-2 มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านการสื่อสารและการให้ความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้การออกเสียง ทักษะการอ่านเริ่มต้น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียรู้ผ่านการเล่นเกมส์ การร้องเพลง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้