หลักสูตรระดับประถมศึกษา (เกรด 1-5)

ระดับประถมศึกษานักเรียนได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีห้องเรียนที่สะดวกสบาย มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ครบครัน นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาและเทคโนโลยี การพัฒนาทางกายภาพและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนผ่านการแสดง ดนตรี พลศึกษา ศิลปะ ครูทุกคนตระหนักถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และเข้าถึงเด็กแต่ละคน นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โรงเรียนจัดใ้ห้มีทัศนศึกษานอกโรงเรียน เช่น ไปชมพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์