หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และ หน่วยกิตการเรียน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี เป็นหลักสูตรเข้มข้น เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทั่วไป และวิชาบังคับตามหลักสูตร

รายวิชาทีเปิดสอน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ (พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัสและสถิติ) ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เอเชียศึกษา ภูมิศาสตร์โลก เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา วิชาเลือก ได้แก่ วรรณคดีอเมริกัน วรรณคดีอังกฤษ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, สเปน, จีนและไทย), คอมพิวเตอร์, ดนตรี ศิลปะ และการแสดงละคร

เนื้อหาหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยค้นคว้าปัจจุบัน เพื่อช่วยนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี สามารถผลักดันตัวเองให้คิดเป็น สามารถนำเสนอความรู้และสิ่งที่ตนเองค้นพบ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน เขียน วิจัย ทดลอง และ สร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญวิชาที่สอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วง 4 ปีนี้ มีความสำคัญ เพราะเนื้อหาวิชาเข้มข้น และท้าทาย เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก นอกเหนือวิชาการโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ประสบการณ์การเป็นผู้นำ กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมด้านกีฬา ด้านศิลปะ และวิชาเรียนระดับสูง Advanced Placement (AP)