หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 6-8)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มจาก เกรด 6 ในระดับนี้นักเรียนจะเรียน 3 ปีก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเรียนระดับนี้มีความละเอียดมากขึ้น ครูผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ส่วนครูประจำชั้นทำหน้าที่เพิ่มขึ้นคือ คอยชี้แนะให้นักเรียนสามารถผ่านระดับนี้ และพร้อมเรียนในระดับสูงขึ้น

นักเรียนระดับนี้มีโอกาศไปทัศนศึกษาค้างคืนนอกสถานที่ร่วมกันทั้ง 2 สาขา เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน

ในระดับนี้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลาย รวมไปถึงสภานักเรียน ซึ่งเป็นการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำในอนาคต และยังส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน