จุดเริ่มต้น อาณาปานสติศึกษา

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (เอเอสบี) เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกมในเอเชียที่นำเทคนิคและทักษะของอาณาปานสติมาใช้ควบคู่กับการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้นำผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง มาเสริมในหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะทางวิชาการ และความสำเร็จในอาชีพ สำหรับศตวรรษที่ 21 เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์  ความว่องไวตื่นรู้ทางจิตใจและความสมดุลทางอารมณ์

อาณาปานสติศึกษา มีเทคนิคหลากหลายที่ใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพื่อช่วยให้เด็ก นักเรียนและครูผู้สอนนำมาปรับปรุงขีดความสามารถด้าน สติ ความตั้งใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และความเห็นอกเห็นใจ  ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการแสดงออกของนักเรียน ตลอดจนบรรยากาศในชั้นเรียน

หลักสูตรอาณาปนสติมีสามองค์ประกอบ ดังนี้

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง: เป็นการปฏิบัติเฉพาะบุคคลเพื่อให้เข้าใจลักษณะนิสัยตน แนวโน้มของตนเองเกี่ยวกับการมีสติและการไม่มีสติ แรงจูงใจ และความต้องการของตน

2.ความฉลาดทางอารมณ์: เป็นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนการรับรู้ทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ เพื่อให้มีทักษะการแสดงออกของอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีสติ มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

3.พัฒนาการทางปัญญา: เป็นการปฏิบัติที่ใช้วิธีการหายใจหลายรูปแบบ และเทคนิคการเคลื่อนไหว ที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียน ส่งผลด้านการมีสมาธิ การเคลื่อนไหวร่างกาย ความคิดที่ชัดเจนว่องไว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ จิตใจสงบขึ้น และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

นักเรียนทุกคนใน เอเอสบี จะได้รับประโยชน์ด้านการเรียน จากการฝึกอาณาปานสติ ช่วยส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ สังคม อุปนิสัย และการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทั่วโลกต้องการ โดยเฉพาะด้านการแสดง กระบวนการรับความรู้สึก และการทำงานกับคนหลากหลายวัฒนธรรม

จุดประสงค์หลักของการนำอาณาปนสติซึ่งมีผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เป็นเลิศ ซึ่งสามารถวัดผลได้จากข้อสอบวัดประเมินผลมาตรฐาน และการวัดประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านวิชาการ ด้านการใช้ภาษา และด้านการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

หลักสูตรของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และบูรณาการหลักสูตรอาณาปนสติอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการวิจัยหลักสูตรอาณาปนสติ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาเป็นต้นแบบ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถปรับปรุงผลการเรียน พัฒนาสติ อารมณ์ และการจัดการความเครียดของนักเรียนได้ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการนำของครูที่มีความสามารถตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด 12 มาผสมผสานกับหลักสูตรอานาปานสติ