การวัดและประเมินผลการเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น K2-เกรด 11 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากล Measures of Academic Progress (MAP Test) เป็นการเขียนสอบทางคอมพิวเตอร์

ผู้บริหาร ผู้ปกครองและครูสามารถนำผลสอบมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้อสอบ MAP ใช้วัดประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ตามระดับชั้นและความสามารถของนักเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของนักเรียนว่าสอดคล้องกับหลักสูตรและระดับชั้นเรียนหรือไม่ เพื่อให้ครูนำข้อมูลจากผลสอบมาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

สามารถค้นคว้าข้อมูล MAP เพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์นี้  http://www.nwea.org/node/98