การเตรียมนักเรียนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบ SAT iBT TOEFL ซึ่งเป็นคะแนนสอบที่จำเป็นต่อการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเน้นผลจากข้อสอบดังนี้

  • SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสากล ออกโดย The College Board (USA) เป็นข้อสอบวัดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์ และแก้โจทย์วิชา คณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง มีโอกาสเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

  • iBT TOEFL - The TOEFL Test (Test of English as a Foreign Language) เป็นข้อสอบวัดประเมินความสามารถด้านการพูด การเขียน การฟัง ของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรียเลีย และอังกฤษ จำนวนกว่า 6,000 แห่ง กำหนดให้นักเรียนยื่นคะแนนสอบ TOEFL ตอนสมัครเรียน นักเรียนที่มีคะแนนสูงจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

  • การเตรียมการสมัครเรียนระดับอุดมศึกษา โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มุ่งมั่นเตรียมนักเรียนที่จบหลักสูตรในการวางแผนการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เช่น การเลือกสถาบัน การเลือกคณะที่เหมาะสม วิธีการสมัคร แนะนำในการเขียนเรียงความ คณะผู้บริหารจะอ่านเรียงความของนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม ครูแนะแนวมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอยู่  2 ปีสุดท้าย ให้คำแนะนำเรื่องสถาบัน และวิชาเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน