ขั้นตอนการรับสมัคร

ส่งใบสมัครที่อีเมลล์ info@asb.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Admissions

สาขาสุขุมวิท:

ติดต่อ Ms. Pimyada Osathanugrah

เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2620 8600 Ext. 149

โทรด่วนแผนก Admissions Office 66(9) 9163 0034

อีเมล: posathanugrah@asb.ac.th

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกเดือนกรกฎาคม และ ธันวาคม เป็นหลัก  และเปิดรับสมัครตลอดปีเป็นบางกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรอกใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์  (Apply online here)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบสูติบัตรของนักเรียน

 • สำเนา  Non-Immigrant “Ed.” วีซ่า สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาผลการเรียน ระเบียนจากโรงเรียนเดิม

 • สำเนาแผนที่บ้าน (กรณีใช้บริการรถ รับ-ส่ง)

 • รูปถ่ายนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายผู้ปกครอง 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายรูปถ่ายบุคคลที่เป็นผู้มารับนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • ใบรายงานสุขภาพ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • ใบสมัคร กรณีอยู่หอพัก พร้อมลายเซ็น (เฉพาะสาขากรีนวัลเลย์)

หลังยื่นใบสมัครทางโรงเรียนกำหนดวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน และกำหนดวันสอบกรณีนักเรียนที่ต้องสอบชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม

เกณฑ์อายุแต่ละระดับชั้น

เตรียมอนุบาล 1 (อายุ 2 – 3 ปี)   อายุครบ 2 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

เตรียมอนุบาล 2 (อายุ 3 - 4 ปี)    อายุครบ 3 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 1 (อายุ 4-5 ปี)                อายุครบ 4 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 2 (อายุ 5 – 6 ปี)             อายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

นักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็กสามารถเข้าเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อจบ ส่วนนักเรียนใหม่ต้องอายุครบ 6 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควรหรือมาเข้าเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ส่วนนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนต้องยื่นใบรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม