ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าสมัครเรียนแรกเข้า: 200,000.00 บาท (เฉพาะนักเรียนใหม่)

ค่ามัดจำ: 30,000.00 บาท (เฉพาะนักเรียนใหม่)

ค่าบำรุงโรงเรียน: ชำระครั้งเดียว 180,000 บาท (รับเงินคืน)  หรือ ชำระปีละ  20,000 บาท (ไม่รับเงินคืน).

ค่าเทอม ต่อ ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2023 - 24

ระดับชั้น

ค่าเล่าเรียน (สกุลเงินบาท)

เตรียมอนุบาล 1

204,670

เตรียมอนุบาล 2

204,670

อนุบาล 1 -2

232,100

เกรด 1 - 5

304,370

เกรด 6 - 8

349,200

เกรด 9 -12

382,960

 

*ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม (ELL)

 • ค่าเทอมชั้นเริยนภาษาอังกฤษเสริม  (ELL) ประจำปี 2023 - 24  
  • เกรด 1-5       56,500 บาท/ภาคเรียน

  • เกรด 6-8       58,000 บาท/ภาคเรียน 

  • เกรด 9-12     60,500 บาท/ภาคเรียน

นโยบายการชำระเงิน

 • นักเรียนใหม่ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่ามัดจำ ค่าบำรุงโรงเรียน ตามข้อกำหนดที่โรงเรียนระบุไว้
 • ค่าเทอมได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่าหนังสือ คอมพิวเตอร์พกพา และ ทัศนศึกษา(ภายในประเทศเท่านั้น) ไว้แล้ว

 • ค่าเทอมได้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง(สำหรับอนุบาล-เกรด 12) แล้ว

 • นักเรียน อนุบาล 2 (Kindergarten 2) มีค่าธรรมเนียมจบการศึกษา 3,000 บาท

 • นักเรียน เกรด 12 (Grade 12)   มีค่าธรรมเนียมจบการศึกษา 10,000 บาท  (รวมค่าแหวนรุ่น)

 • นักเรียนชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม ELL และ เรียนพิเศษหลังโรงเรียนเลิก (After - School Tutorial programs) ของแต่ละสาขา ชำระเพิ่มเติมภายหลัง
 • กรณีใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียนชำระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

วิธีการชำระเงิน

 • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาจะต้องชำระก่อนเปิดภาคเรียน ค่าลงทะเบียนของนักเรียนแต่ละคนชำระเพียงครั้งเดียว ค่าเทอมและค่ารถรับส่งของโรงเรียนชำระทุกภาคเรียน หรือ ทุกปีการศึกษา โรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ให้ผู้ปกครองล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยระบุกำหนดการชำระในใบเรียกเก็บเงิน (Invoice)
 • สามารถ ชำระเป็นเช็คเงินสด สั่งจ่าย The American School of Bangkok โอนเงินเข้าบัญชี หรือ เครดิตการ์ด (วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด หักค่าธรรมเนียม 2.5%)

 • หากชำระเกินกำหนด และไม่แจ้งล่วงหน้าทางโรงเรียนคิดเพิ่ม 400 บาท/วัน

 • กรณีลาออกจากให้ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

 • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่ามัดจำ) ไม่สารารถเรียกคืน และไม่สามารถเปลี่ยนโอน

 • โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนก Admissions สาขาสุขุมวิท

สาขาสุขุมวิท: Ms. Pimyada Osathanugrah

เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2620 8600 Ext. 149

อีเมล: posathanugrah@asb.ac.th