ทำไมต้องเลือกเรียนที่ ASB

1.เอเอสบี  ก่อตั้งนานกว่า 36 ปีASB_SK_Brochures_Cover

2.เอเอสบี ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC เข้าร่วมเป็นสมาชิก EARCOS และ ISAT

3. เอเอสบี มี 2 สาขา อาคารเรียนสวยและทันสมัย สะดวกสบาย อุปกรณ์การเรียนครบครัน  มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

4. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นชาวอเมริกัน แคนาดา และอังกฤษ “ มุ่งมั่นนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียน

5. เอเอสบี มีหลากหลายวัฒนธรรม มีนักเรียนกว่า 42 สัญชาติ.

6. มีข้อได้เปรียบเนื่องจากแต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนเหมาะสมในการดูแลได้ทั่วถึง

7. เอเอสบี ใช้หลักสูตรของอเมริกา และมีนักเรียนจากหลายประเทศ.

8.เอเอสบี นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากอิเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

9.เอเอสบี มีความความเข้มข้นทางด้านวิชาการ วิชาหลักคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา

10. เอเอสบี จัดวิชาเลือกที่หลากหลายสำหรับนักเรียน เช่น วิชาธุรกิจศึกษาด้าน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สถานการณ์โลก การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการพูดในที่สาธารณะ, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, พลศึกษา ดนตรีและการแสดงละคร

11 เอเอสบีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมประชุมกับ Harvard Model Congress และ United Nations เป็นประจำทุกปี

12.เอเอสบีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, เป็นนักคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นประชากรที่ดีของโลก

13.เอเอสบี มีวิชาเรียนระดับเข้มข้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Advanced Placement) วิชาดังกล่าวเป็นสากลและสามารถโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลก

14. เอเอสบี เน้นพื้นฐานการเรียนที่แน่น และสมดุลย์ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะครบถ้วน

15.เอเอสบี มีวิชาเรียนระดับเข้มข้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัย มีการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการสอบเพื่อประเมินผล สำหรับการศึกษาต่อในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

16.เอเอสบี เป็นเจ้าภาพการจัดงานการนิทรรศการศึกษาต่อใน วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย นานาชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ในการเลือกเรียนในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมและผู้ปกครอง

17.เอเอสบี มีหลากหลายกิจกรรมกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนทุกเพศทุกวัย

18.เอเอสบี ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมหลังเลิกเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์

19.เอเอสบี ส่งเสริมให้นักเรียนทั้งสองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษาและพักแรมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

20.เอเอสบี ได้จัดโปรแกรมเสริมภาษาอังกฤษ ELL เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

21.เอเอสบี เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมการกุศลนานาชาติ ได้แก่ งานสุขุมวิทแฟร์ และ บางนาแฟมิลี่แฟร์

22.เอเอสบีเป็นโรงเรียนระบบอเมริกันแห่งเดียวในกรุงเทพฯ มีหอพักสำหรับนักเรียน เพื่อให้สัมผัสชีวิตในหอพัก

23.นักเรียนที่จบเกรด 12 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆทั่วโลก และสามารถเรียนในคณะต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ ศิลปศาสตร์และเภสัชกร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเอเอสบี ได้รับทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ

24..เอเอสบี นำอาณาปาณสติมาบูรณาการในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนนำเทคนิคของอาณาปาณสติการมาช่วยในการเรียนและการจดจำ

25..คำขวัญของเอเอสบีคือ "โรงเรียนของผู้นำ" เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดอิสระ น่าสนใจ  มั่นใจ  สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์

ลิงค์โบรชัวร์ (สุขุมวิท)

  ASB_SK_Brochures_Cover   ASB_SK_Leaflet_Cover