ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

เรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้คำนึงถึงความปลอดภัย โรงเรียนออกกฏ ระเบียบปฎิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น

ผู้ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะดูแลบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้บริหาร ครูใหญ่ พนักงาน ครู จะช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัย ส่วนความปลอดภัยในห้องเรียนเป็นหน้าที่ของครู

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมีดังนี้

  1. นักเรียนที่กลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ ผู้ปกครองต้องลงชื่อที่ห้องครูใหญ่

  2. นักเรียนที่กลับบ้านกับผู้อื่น กับเพื่อนที่ไม่ได้เดินทางด้วยกันเป็นประจำ ต้องมีใบแจ้งให้ครูใหญ่ทราบ

  3. ประตูโรงเรียนจะปิดตลอดวัน ยกเว้นช่วงเช้าและบ่าย ที่มีรถเข้าออกเป็นประจำ

  4. ผู้ปกครองที่มีรถจะต้องติดสติกเกอร์เพื่อแสดงต่อ รปภ

  5. ห้ามจอดรถโดยไม่มีผู้ดูแล และควรระมัดระวังเวลารับส่งนักเรียนช่วงเลิกเรียน

  6. ผู้ที่เข้าบริเวณโรงเรียนต้องแลกบัตรกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

  7. หากโรงเรียนในกรณีฉุกเฉิน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความ